^SPX 
$4,175.96  $40.98  0.99%  
^NDX 
$13,933.18  $170.82  1.24%  
FB 
$301.36  $4.84  1.63%  
^VXGOG 
$31.44  $1.96  -5.87%  
AMZN 
$3,351.90  $42.86  1.30%  
TSLA 
$731.68  $11.98  1.67%