^SPX 
$4,134.98  $38.44  -0.92%  
^NDX 
$13,762.36  $172.79  -1.24%  
FB 
$296.52  $4.95  -1.64%  
^VXGOG 
$33.40  $0.7600  2.33%  
AMZN 
$3,309.04  $52.98  -1.58%  
TSLA 
$719.69  $24.43  -3.28%